1. Tên tủc tục hành chính: Thủ tục nộp lưu chiểu luận án, luận văn, khoá luận.

2. Trình tự thực hiện:

Bước 1:

+ CBVC, học viên nộp 01 bản tài liệu dạng văn bản in ấn.

+ 01 bản đầy đủ dạng điện tử (Đĩa CD).

+ 01 Bản tóm tắt.

Bước 2:

+ Cán bộ thư viện tiếp nhận hồ sơ.

+ Ghi vào sổ lưu nhận luận án, luận văn

3. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại bộ phận Thư viện

4. Thành phần hồ sơ:

+ Bản in ấn

+ Đĩa CD

+ Bản tóm tắt

5. Thời gian giải quyết: 5-10 phút

6. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: CBVC, học viên.

7. Đơn vị thực hiện: Bộ phận thư viện 

8. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy xác nhận đã nộp luận án, luận văn, khoá luận vào thư viện

9. Lệ phí: Không