Trung tâm khoa học học viện chính trị khu vực I
 • Giới thiệu sản phẩm khoa học tháng 5 - 2022

  Giới thiệu sản phẩm khoa học tháng 5 - 2022

 • Giới thiệu sách:

  Giới thiệu sách: "Bản chất khoa học và Cách mạng của Chủ nghĩa Mác - Lênin"

 • Giới thiệu sản phẩm khoa học tháng 4 - 2022

  Giới thiệu sản phẩm khoa học tháng 4 - 2022

 • Giới thiệu sách:

  Giới thiệu sách: "Tư duy nhanh và chậm" của tác giả Daniel Kahneman

 • Giới thiệu sản phẩm khoa học tháng 3 năm 2022

  Giới thiệu sản phẩm khoa học tháng 3 năm 2022

 • Giới thiệu sách:

  Giới thiệu sách: "Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam”

 • Giới thiệu sách chuyên môn bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng:

  Giới thiệu sách chuyên môn bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng: "Chủ thuyết cách mạng và phát triển Việt Nam"

 • Giới thiệu sách chuyên môn bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng:

  Giới thiệu sách chuyên môn bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng: "Xây dựng và hoàn thiện cơ chế nhân dân thực hiện quyền lực nhà nước bằng dân chủ trực tiếp - Cơ sở lý luận và thực tiễn"

 • Giới thiệu sách chuyên môn bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng:

  Giới thiệu sách chuyên môn bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng: "Nhà nước - Tôn giáo - Luật pháp"

 • Giới thiệu sách chuyên môn:

  Giới thiệu sách chuyên môn: "Nhà nước khởi tạo: Giải pháp huyền thoại về vai trò của Nhà nước và khu vực tư nhân"

 • Giới thiệu sách:

  Giới thiệu sách: "Vĩ đại do lựa chọn"

 • Hội nghị rút kinh nghiệm hoạt động giới thiệu sách và Góp ý Dự thảo phát triển văn hóa đọc

  Hội nghị rút kinh nghiệm hoạt động giới thiệu sách và Góp ý Dự thảo phát triển văn hóa đọc

 • Giới thiệu sách chuyên môn bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng:

  Giới thiệu sách chuyên môn bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng: "Tăng trưởng bao trùm trong khu vực doanh nghiệp ở Việt Nam"

 • Giới thiệu sách chuyên môn bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng:

  Giới thiệu sách chuyên môn bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng: "Nghiên cứu chủ thuyết phát triển của Việt Nam trong thời đại Hồ Chí Minh"

 • Giới thiệu sách chuyên môn bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng: “Mối quan hệ giữa xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, tổ chức với xây dựng Đảng về đạo đức”

  Giới thiệu sách chuyên môn bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng: “Mối quan hệ giữa xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, tổ chức với xây dựng Đảng về đạo đức”

 • Giới thiệu sách chuyên môn bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng:

  Giới thiệu sách chuyên môn bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng: "Kiểm soát xung đột lợi ích trong hoạt động công vụ nhằm phòng ngừa tham nhũng hiện nay"

 • Giới thiệu sách chuyên môn bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng:

  Giới thiệu sách chuyên môn bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng: "Mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế với phát triển văn hóa, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội ở Việt Nam"

 • Giới thiệu sách chuyên môn bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng:

  Giới thiệu sách chuyên môn bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng: "Một số vấn đề lý luận và thực tiễn phát triển đất nước: Hiện trạng - Vấn đề đặt ra - Định hướng trong giai đoạn mới"

 • Giới thiệu sách chuyên môn bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng: “Phòng, chống “tự diến biến”, “tự chuyển hóa” ở Việt Nam hiện nay”

  Giới thiệu sách chuyên môn bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng: “Phòng, chống “tự diến biến”, “tự chuyển hóa” ở Việt Nam hiện nay”

 • Giới thiệu sách chuyên môn bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng:

  Giới thiệu sách chuyên môn bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng: "“30 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội”

Bộ sưu tập
2070648
 • Tài liệu số: 1703
 • Tổng lượt truy cập: 2070648
 • Hôm nay: 262
 • Hôm qua: 1202
 • Tuần này: 5223
 • Tuần trước: 7052
 • Tháng này: 262
 • Tháng trước: 60447

Tài liệu in ấn mới