Trung tâm khoa học học viện chính trị khu vực I
 • Giới thiệu sách: “Một số luận cứ phản bác các quan điểm sai trái, thù địch chống phá Đại hội XIII của Đảng”.

  Giới thiệu sách: “Một số luận cứ phản bác các quan điểm sai trái, thù địch chống phá Đại hội XIII của Đảng”.

 • DANH MỤC SÁCH MỚI NHẬP KHO SỐ 2/2021

  DANH MỤC SÁCH MỚI NHẬP KHO SỐ 2/2021

 • Danh mục thông tin luận văn thạc sỹ số 1/2021

  Danh mục thông tin luận văn thạc sỹ số 1/2021

 • Danh mục đề tài, đề án nghiên cứu khoa học cấp cơ sở tự chủ năm 2020

  Danh mục đề tài, đề án nghiên cứu khoa học cấp cơ sở tự chủ năm 2020

 • Thông tin thời sự cho cán bộ, học viên: “Những điểm mới trong Dự thảo Văn kiện Đại hội XIII của Đảng và nhận dạng những quan điểm sai trái, thù địch trước Đại hội XIII của Đảng”

  Thông tin thời sự cho cán bộ, học viên: “Những điểm mới trong Dự thảo Văn kiện Đại hội XIII của Đảng và nhận dạng những quan điểm sai trái, thù địch trước Đại hội XIII của Đảng”

 • Giới thiệu sách chuyên môn:

  Giới thiệu sách chuyên môn: "Dẫn dắt sự thay đổi" của tác giả John P. Kotter

 • Giới thiệu sách bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng: “Sự đa dạng văn hóa và đối thoại giữa các nền văn hóa - Một góc nhìn từ Việt Nam” của GS.TS. Phạm Xuân Nam

  Giới thiệu sách bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng: “Sự đa dạng văn hóa và đối thoại giữa các nền văn hóa - Một góc nhìn từ Việt Nam” của GS.TS. Phạm Xuân Nam

 • Giới thiệu sách chuyên môn bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng:

  Giới thiệu sách chuyên môn bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng: "“Tôn giáo với dân tộc và chủ nghĩa xã hội” của PGS.TS. Nguyễn Đức Lữ

 • Giới thiệu sách:

  Giới thiệu sách: "Tái cơ cấu tổ chức” của tác giả Lee G. Bolman & Terrence E. Deal, Lương Ngọc Phương Anh dịch

 • Giới thiệu sách chuyên môn bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng:

  Giới thiệu sách chuyên môn bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng: "Quản trị tốt - Lý luận và thực tiễn”

 • Giới thiệu sách chuyên môn Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng:

  Giới thiệu sách chuyên môn Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng: "Chủ nghĩa đa phương trên thế giới và đối ngoại đa phương của Việt Nam"

 • Giới thiệu sách chuyên môn bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng:

  Giới thiệu sách chuyên môn bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng: "Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh với công cuộc đổi mới của Việt Nam"

 • Giới thiệu sách bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng:

  Giới thiệu sách bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng: "“Tư tưởng Hồ Chí minh về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và sự vận dụng trong xây dựng Đảng về đạo đức hiện nay”

 • Giới thiệu sách chuyên môn bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng:

  Giới thiệu sách chuyên môn bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng: "“Ba người khổng lồ trong kinh tế học”

 • Giới thiệu sách chuyên môn bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng: “Giải phóng, đổi mới, phát triển vì Chủ nghĩa xã hội”

  Giới thiệu sách chuyên môn bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng: “Giải phóng, đổi mới, phát triển vì Chủ nghĩa xã hội”

 • Giới thiệu sách bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng:

  Giới thiệu sách bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng: "Thực hành dân chủ trong điều kiện một Đảng duy nhất cầm quyền”

 • Giới thiệu sách chuyên môn bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng:

  Giới thiệu sách chuyên môn bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng: "Chủ nghĩa Mác-Lênin với vận mệnh và tương lai của chủ nghĩa xã hội hiện thực"

 • Danh mục thông tin luận văn thạc sỹ số 1/2020

  Danh mục thông tin luận văn thạc sỹ số 1/2020

 • Thông tin thời sự cho cán bộ, giảng viên và học viên:

  Thông tin thời sự cho cán bộ, giảng viên và học viên: "Cạnh tranh chiến lượng Mỹ - Trung tại khu vực Châu Á - Thái Bình Dương và đối sách của Việt Nam.

 • Tổng hợp Danh mục đề tài nghiên cứu khoa học các cấp

  Tổng hợp Danh mục đề tài nghiên cứu khoa học các cấp

704318
 • Tài liệu số: 1191
 • Tổng lượt truy cập: 704318
 • Hôm nay: 65
 • Hôm qua: 759
 • Tuần này: 3480
 • Tuần trước: 5801
 • Tháng này: 22449
 • Tháng trước: 22338

Tài liệu in ấn mới